2014 års Reningsborg i siffror

3564

ÅRSREDOVISNING I FASTIGHETS - Fastighetsägarna

inga skattemässiga underskottsavdrag att utnyttja i till K3-regler förändrades den uppskjutna skatten till Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings-. 13 maj 2020 — BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, då företaget. av J Carlsson · 2017 — selection of real estate companies that either apply the K2- or K3- komponentavskrivningar även uppskrivning, nedskrivning, uppskjuten skatt samt använda skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag (Broberg &. 2 419 340. 80.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

  1. Alm pref utdelning
  2. Stå upp stå ut stå kvar
  3. Greenbridge properties
  4. Handelsbanken inlåningsräntor

Får uppskjuten skatt redovisas enligt både K2 och K3? Nej, enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag ( K2 ) får ingen uppskjuten skatt redovisas. Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning ( K3 ) ska däremot uppskjuten skatt redovisas både i en juridisk person och i en koncernredovisning. Enligt K3-rekommendationen skall en redovisningsenhet redovisa en uppskjuten skattefordran för alla avdragsgilla temporära skillnader och en uppskjuten skattefordran för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag. 29.11 Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 29.12 Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till a) avdragsgilla temporära skillnader, b) skattemässiga underskottsavdrag, och Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

K3 - BFN

Skatter redovisas i resultaträkningen, Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om Resultat före skatt -96 092 507 -94 230 036: Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget: 22,0%: 21 140 352-22,0%-20 730 608: Skattemässigt avdragsgilla poster bokade mot eget kapital: 6,3%: 6 100 702: 0,0%-Ej avdragsgilla kostnader-3,3%-3 143 182-0,8%-779 288: Återföring av ej tidigare avdragsgilla kostnader: 0,6%: 604 912: 0,1% Vanliga fallgropar i arbetet med årsredovisning enligt K3; Fördjupad och praktisk kunskap om svårare områden, framför allt intäkter, komponentavskrivning, leasing, uppskjuten skatt, förvärvsanalys och finansiella instrument; Tips inför deklarationen kopplat till redovisning av uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen.

ÅRSREDOVISNING 2018 - OptiMobile

Från och med SKATT. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i Visionists AB, outnyttjat underskottsavdrag inom koncernen kan ej nyttjas i och med koncernbidragsspärr.

Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), punkt 29.33 skall upplysningar enligt ÅRL 5 kap 16§ lämnas av alla företag som tillämpar det allmänna rådet. 2017-05-30 K3 innehåller inte motsvarande möjliga anpassning till skatterätten och skattemässiga primäravdrag påverkar inte heller det redovisade värdet på hyreshusinvesteringar. Däremot förändras sannolikt de temporära skillnaderna avseende byggnader, vilket föranleder redovisning av uppskjuten skatt. Enligt exemplet ovan redovisas hela effekten på uppskjuten skatt i andra kvartalet. Vi bedömer emellertid att en redovisning där effekten på uppskjuten skatt fördelas under mer än ett kvartal kan vara möjlig i vissa i situationer. Vi gör bedömningen att motsvarande redovisning görs enligt K3… Underskottsavdrag efter dödsfall. Ett dödsbo har rätt att ta med ett underskott av näringsverksamhet framåt enligt huvudregeln, till det år näringsverksamheten avvecklas, till exempel genom att slutligt arvskifte sker.
Scb konsumentprisindex 1980

2 618 098. Uppskjuten skatt. 2. 4 654 484. 390 041. Skatt på årets resultat.

29. 170. 958 397. –. – K3 29.31.
Bla skylt med rott kryss

29.35. uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag utan att motivera varför de redovisas i balansräkningen. Detta trots att företagen redovisat förluster de senaste åren. Några företag anser att de gjort en försiktig bedömning av den uppskjutna skattefordran, men redogör inte för skälen bakom nämnda bedömning.3 Underskottsavdrag efter dödsfall. Ett dödsbo har rätt att ta med ett underskott av näringsverksamhet framåt enligt huvudregeln, till det år näringsverksamheten avvecklas, till exempel genom att slutligt arvskifte sker. Även övriga regler om underskottsavdrag är tillämpliga på dödsbon.

Total redovisad skattekostnad. –3 421. –2 517. Koncernen redovisade en skattekostnad för kvarvarande verksamhet för året med 2 517 miljoner kronor (3 421) eller 22,3 procent (28,2) av resultatet efter finansnetto. Skatt Nyheter Nytt och aktuellt Nyheter & artiklar Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in menu. close.
Open bracelet

sveriges ingenjorer avtal 2021
hjalpmedelscentralen molndal
bokebergsgatan hässleholm
bankomaten tog mitt kort swedbank
jamfor bolanerantor

Årsredovisning - Upab - Umeå kommun

Bland annat ska det för läsaren vara möjligt att utvärdera karaktären på och den finansiella effekten av aktuell skatt och uppskjuten skatt till följd av redovisade transaktioner och andra händelser. En ny not för Aktuell och uppskjuten skatt har tillkommit till raden Skatt på årets resultat. Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), punkt 29.33 skall upplysningar enligt ÅRL 5 kap 16§ lämnas av alla företag som tillämpar det allmänna rådet. Upplysning ska lämnas om väsentliga temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag, inklusive belopp som påverkar den uppskjutna skattefordran eller uppskjutna skatteskulden, se p. 29.35.

Specifika skillnader mellan K2 och K3 - Tidningen Konsulten

29.29 får en uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sanno-likt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Förekomsten av underskottsavdrag kan vara en indikation på att skattepliktiga överskott eventuellt inte kommer att genereras i framtiden.

Det innebär att uppskjutna skatter omvärderas utifrån den skattesats som gäller vid Undantaget från redovisning i resultaträkningen i K3 gäller när den underskottsavdraget3 kommer att kunna utnyttjas med 100 i vart och  Flerårsöversikten har inte räknats om vid övergång till BFNAR 2012:1 K3. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida. Övergång till ny redovisningsprincip K3 innebär att uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskotts- avdrag beaktas. (se not 12 och 25). 7.