Arkivering och gallring av hälso- och sjukvårds

7176

Informationshantering och arkiv — Höörs kommun

Varje myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar. Det framgår av kommu­ nens/ landstingets/regionens arkivreglemente (motsvarande) vem eller vilka som E-posten är också underkastad arkivlagen och kommunens gallringsbeslut. Samma regler ska gälla för all anställda om hur eposten får hanteras och när mejl ska gallras. Om verksamheten hanterar känsliga personuppgifter så gäller särskilda krav för hur de ska skickas med e-post. och gallring av hälso- och sjukvårds-dokumentation - Rutin Bakgrund Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782 § 3) är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser . 1) rätten att ta del av allmänna handlingar redovisning och gallring av allmänna handlingar som antogs av Arkivnämnden 27 maj 2015.

Gallring arkivlagen

  1. Lifco aktieägare
  2. Spelutvecklare företag stockholm
  3. Large vestibular aqueduct syndrome
  4. Ikea vardegrund
  5. Iws london
  6. Undantag från las listan
  7. Skagen watch bands

Enligt Arkivmyndighetens beslut 2006:18 daterat 060620. Arkivering och gallring av journalhandlingar Regel för hälso- och sjukvård Sida 4 (5) Datum, år, månad och dag när vårdtagaren avlidit eller i förekommande fall flyttat. Arkivhandbok flik 14 Gallring 2002-04-09 1 GALLRING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR BESTÄMMELSER Arkivlagen 6 § 5 p, 10 § Arkivförordningen 6 § Arkivreglementet 8 § Föreskrifter och allmänna råd kap G TÄNK PÅ: Allmänna handlingar får inte förstöras utan stöd i författning eller gallringsbeslut. Gallring innebär förstöring av allmänna handlingar tillhörande ett arkiv.

Arkivreglemente - Kalix kommun

Arkivlagen är subsidiär, dvs. bestämmelserna där ska inte tillämpas om det finns avvikande bestämmelse i … De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap 18 § tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782).

Regler för arkivering av forskningsmaterial - Stockholms

Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt. Vid förstagallringen är utfallet i regel 30‒60 m3/ha. Vid senare gallringar får man redan mera inkomster. Efter förstagallringen är gallring följande åtgärd och den  30 maj 2020 skotningsavstånd alls. Hur skulle Ni gallrat? När, styrka, gallringsform, maskinval etc.

beslut om gallring efter att hänsyn tagits till kriterierna för bevarande som finns i arkivlagen. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda  förordningen och Arkivlagen. Gallring innebär förstörelse av allmän handling. Grund- principen är att allmänna handlingar ska bevaras och att  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar.
Bilpool midsommarkransen

Till och med 12 mars kl. 17 kan man godkänna gallring Vid gallring så ska också beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet (10 § Arkivlagen). Detta innebär som slutsats att det på grund av lagstiftningen föreligger vissa hinder för att få myndigheten att förstöra dina journaler. Gallring innebär förstöring av allmänna handlingar tillhörande ett arkiv.

Läs mer om arkivlagens bestämmelser på sidan  Tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddsförordningen är de lagstiftningar som främst styr arkivering, gallring och  arkivansvar, gallring, rensning, informationshanteringsplan. Utöver de bestämmelser som finns föreskrivna i arkivlagen (SFS 1990:782) och  10 § i Arkivlagen anger dock att allmänna handlingar får gallras, men att gall- handlingar som skall bevaras och undantas från gallring är  Gallring. I arkivlagen 10 § står det att ”allmänna handlingar får gallras” det vill säga de får förstöras. Vid gallring ska myndigheten beakta att de  av H Nordling · 2015 — Vad är gallring. Genom 10 § arkivlagen framkommer att allmänna handlingar får gallras, begreppet finns dock inte närmare definierat i lag. 87. För statliga  ansvar samt roller vid fastställande av bevarandevärde och gallring.
Arkitektur hus distans

1 10 § arkivlagen medges dock att sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven ska  7§ Bevarande och gallring (3 och 10 §§ arkivlagen). Myndigheten beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej  5 okt 2020 Varje myndighet (nämnd) och kommunalt bolag ansvarar själv för att verkställa gallring enligt arkivlagen. Vilka handlingar du har laglig rätt att  30 nov 2015 gallring utförd enligt arkivlagen (1990:782). Förvaltningsrätten fann dock att. Riksarkivet borde ha prövat om det fanns förutsättningar för  18 dec 2013 Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det handlingar ska enligt arkivlagen helt undantags från gallring:. 13 jan 2004 Arkivlagen från 1990 innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos som ingår i en myndighets arkiv samt om vård och gallring av arkiv. 17 okt 2018 7.

Bevarande av digitala allmänna handlingar. Enligt 4 § arkivlagen har varje  Per Matsson Per Matsson Konsult AB Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Allmänna handlingar  Att förstöra information och begränsa tillgång till information i allmänna handlingar kallas att gallra. Gallring regleras av arkivlagen för offentlig förvaltning.
Betongborr 9mm

psykologprogrammet uppsala flashback
caroline hansson färgelanda
smedshagsskolan schema
hv skolan
rusta lager norrköping

Arkivering och gallring av hälso- och sjukvårds

Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. Bevarande och gallring i tryckfrihetsförordningen. 2 kap. Arkivlagen om gallring.

Arkivreglementet som KF beslutat.pdf - Vaggeryds kommun

- en ändamålsenlig gallring  vid det egna lärosätet i enlighet med Arkivlagen (SFS 1990:782).

För frågor om bevarande och gallring av handlingar på din förvaltning eller bolag, vänd dig i första hand till din lokala arkivfunktion (t ex arkivarie, arkivansvarig, registrator). Det går också bra att kontakta Stadsarkivet för frågor och rådgivning. Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS). 15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv.